Platformă Online de Comunicare cu Contribuabilii


PROCEDURĂ

de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal local şi

persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

 

Cap. I Reguli generale

Art. 1 - Comunicarea prin „Portalul de comunicare electronica al UAT Satu Mare”

(1) Actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal local se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul serviciului „Portalul de comunicare electronica al UAT Satu Mare”, denumit în continuare PORTALUL UAT SM, disponibil pe site-ul UAT Satu Mare .

(2) PORTALUL UAT SM constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele UAT SM, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între organul fiscal local şi persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acesteia.

(3) Prin PORTALUL UAT SM se pot comunica de către organul fiscal local documente sau informaţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în măsura în care acestea sunt deţinute şi sunt prevăzute în prezenta procedură.

(4) În cazul utilizării PORTALUL UAT SM nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.

(5) Prin PORTALUL UAT SM persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal local cereri, înscrisuri sau orice alte documente.

(6) În PORTALUL UAT SM sunt puse la dispoziţia utilizatorilor sub formă de funcţionalităţi şi alte servicii disponibile ale UAT Satu Mare.

 

Art. 2 - Accesul la PORTALUL UAT SM

(1) PORTALUL UAT SM este accesibil persoanei fizice direct sau prin împuternicit.

(2) PORTALUL UAT SM este accesibil persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

(3) Accesul la PORTALUL UAT SM se realizează după înregistrarea ca utilizator în PORTALUL UAT SM conform prevederilor cap. III, în baza mijloacelor de identificare prevăzute la cap. II şi aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator PORTALUL UAT SM.

(4) Acţiunile asigurate şi permise de PORTALUL UAT SM sunt:

 1. a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de primire a atenţionărilor;
 2. b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii;
 3. c) descărcări de documente;
 4. d) renunţarea la folosirea PORTALUL UAT SM;

e)eliberarea certificatului de atestare fiscala

f)plata online a impozitelor si taxelor locale

g)depunerea de declaratii de impozite și taxe locale în relația cu U.A.T. Satu Mare

(5) PORTALUL UAT SM este accesibil persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) acceptă condiţiile de comunicare prevăzute la art. 14;
 2. b) utilizează pentru identificarea electronică în vederea accesului propriu-zis unul dintre mijloacele de identificare electronică prevăzute la art. 6.

 

Art. 3 - Reguli privind utilizarea PORTALUL UAT SM

(1) La PORTALUL UAT SM au acces persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică, direct sau prin reprezentanţii legali, desemnaţi sau împuterniciţii acestora.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care utilizează PORTALUL UAT SM trebuie să respecte regulile de protecţie şi securitate a datelor stabilite de legislaţia în vigoare şi prezenta procedură.

(3) În scopul utilizării PORTALUL UAT SM persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să se identifice folosind mijloacele de identificare electronică prevăzute la art. 6 şi să se înregistreze conform regulilor stabilite prin prezenta procedură.

 

Art. 4 - Reguli privind furnizarea PORTALUL UAT SM

(1) PORTALUL UAT SM este pus la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. În cazul în care furnizarea serviciului presupune suportarea unor costuri de către beneficiari, aceştia vor fi avertizaţi în mod corespunzător.

(2) PORTALUL UAT SM este disponibil 24 de ore din 24.

(3) Furnizarea PORTALULUI UAT SM se efectuează prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitie de UAT Satu Mare, denumit în continuare platformă informatică dedicată.

(4) PORTALUL UAT SM şi funcţionalităţile acestuia sunt furnizate în baza ofertei de servicii puse la dispoziţie de organul fiscal local şi a opţiunilor utilizatorului, potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite prin prezenta procedură.

(5) UAT Satu Mare furnizează servicii de comunicare electronică în condiţii normale de funcţionare a echipamentelor electronice şi nu răspunde pentru eventualele disfuncţionalităţi ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice şi care nu îi pot fi imputabile.

 

Cap. II Mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi a altor entităţi fără personalitate juridică în mediul electronic

Art. 5 – Definiţii

În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) autentificare - proces electronic care permite confirmarea identificării electronice a unei persoane fizice, persoane juridice sau a altei entităţi fără personalitate juridică, prin tehnici şi mijloace de identificare electronică, în vederea obţinerii anumitor drepturi în cadrul sistemului informatic, în baza identităţii persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entităţi fără personalitate juridică;
 2. b) certificat calificat - certificat calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, sau ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014;
 3. c) date de identificare - setul de date definit potrivit art. 1 pct. 40 din Codul de procedură fiscală;
 4. d) document electronic - conţinut stocat în format electronic;
 5. e) HTTPS - protocol de transmitere a informaţiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informaţii;
 6. f) identificatorul persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică - şirul de caractere alfanumerice care este asociat în mod unic de către un furnizor de servicii de autentificare electronică persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică;
 7. g) identificare electronică - procesul de recunoaştere a unei persoane fizice, persoane juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, prin mijloace electronice, în baza informaţiilor deţinute de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014;
 8. h) identificare fizică - procesul de recunoaştere unică a persoanei (fizice, juridice sau entităţii fără personalitate juridică) în baza informaţiilor prezentate de persoana fizică, reprezentantul legal, împuternicitul sau reprezentantul desemnat din documentele de identitate, de reprezentare sau de împuternicire, după caz, valabile, emise de autorităţile competente conform legii;
 9. i) identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video - procesul de identificare şi verificare a identităţii persoanei fizice, în baza documentelor prezentate, a imaginilor capturate şi/sau a informaţiilor comunicate de persoana fizică, utilizând mijloace video, definită potrivit art. 2 lit. b) din anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 564/2021 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video;
 10. j) metodă de identificare electronică - autentificarea electronică în relaţia cu organul fiscal local, realizată în scopul accesului la PORTALUL UAT SM al persoanei fizice, persoanei juridice sau al altei entităţi fără personalitate juridică;
 11. k) mijloc de identificare electronică - ansamblul de informaţii şi dispozitivul sau procedura informatică prin care se poate face la distanţă dovada identităţii persoanei (fizice, juridice sau entităţii fără personalitate juridică) în vederea oferirii unui acces la informaţii sau servicii electronice;
 12. l) navigator internet - aplicaţie informatică ce permite utilizatorilor să afişeze pe terminalul propriu text, grafică, video, muzică şi alte informaţii aflate pe o pagină web, să comunice cu furnizorul de informaţii şi cu alţi utilizatori;
 13. m) NP - identificatorul utilizatorului reprezentând nume, parolă
 14. n) sistem video - sistem de transmitere şi de înregistrare a imaginii.

 

Art. 6 - Mijloacele de identificare electronică

(1) Persoanele fizice si juridice se autentifica prin oricare dintre următoarele dispozitive:

 1. a) certificate calificate;
 2. b) credențiale NP.

(2) Mijloacele de identificare prevăzute la alin. (1) lit a asigură un nivel de încredere încadrat în categoria ridicat, iar mijloacele de identificare prevăzute la alin. (1) lit. b) asigură un nivel de încredere încadrat în categoria substanţial. Nivelurile de încredere pentru mijloacele de identificare electronică sunt stabilite prin raportare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 de stabilire a unor specificaţii şi proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

 

Art. 7 - Securitatea datelor de identificare

(1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

(2) Schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică şi furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerinţe-standard de integritate şi confidenţialitate potrivit protocolului HTTPS.

 

Art. 8 - Confirmarea informaţiilor şi acordul de folosire a datelor personale

(1) În cadrul procedurii de autentificare electronică, după efectuarea cu succes a identificării, organul fiscal local are obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului datele personale ale acestuia, pe care le deţine în baza sa de date şi pe care le utilizează în scopul autentificării, precum şi denumirea serviciului electronic la care se acordă accesul.

(2) Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale, precum şi acordul persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică pentru verificarea datelor şi documentelor justificative prezentate, în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică solicită utilizarea, se consideră a fi implicit.

 (3) Acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a PORTALUL UAT SM, potrivit prezentei proceduri, reprezintă inclusiv acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal. Neacceptarea acestora conduce la respingerea automată a înregistrării în PORTALUL UAT SM.

Cap. III Identificarea în mediul electronic şi înregistrarea ca utilizator PORTALUL UAT SM a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi a altor entităţi fără personalitate juridică, precum şi a reprezentanţilor sau împuterniciţilor acestora

 

Art. 9 - Cererea de înregistrare prin NP

(1) Pentru completarea cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin NP, solicitantul utilizează serviciul de înregistrare oferit de platforma informatică dedicată.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde informaţii obligatorii şi opţionale.

(3) Informaţiile obligatoriu a fi furnizate sunt:

 1. a) datele de identificare a solicitantului, precum şi tipul documentului de identitate, seria şi numărul documentului de identitate, numărul de telefon mobil valid;
 2. b) datele de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranţă, răspunsul la întrebarea de siguranţă;
 3. c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică;
 4. d) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a PORTALUL UAT SM;
 5. e) adresa de poştă electronică.

(4) Informaţia opţional a fi furnizată se referă la acordul pentru primirea de atenţionări prin poştă electronică.

(5) Utilizatorul trebuie să aibă un identificator unic şi să folosească o singură adresă de poştă electronică.

(6) Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opţiuni:

 1. a) aprobare în mediul electronic. În acest caz, persoana fizică trebuie să indice o informaţie fiscală personală cunoscută numai de organul fiscal local şi persoana fizică, aşa cum este cerută de aplicaţia informatică, în scopul identificării electronice. Pot fi solicitate de asmenea și alte elemente de identificare.
 2. b) aprobare la ghişeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din subordinea Direcției Impozite și Taxe Locale, în scopul identificării fizice;
 3. c) aprobare prin identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video. În acest caz, persoana fizică furnizează informaţiile prevăzute la alin. (3), precum şi documentul electronic copie a imaginii documentului de identitate şi efectuează programare online, prin intermediul aplicaţiei disponibile pe portalul Direcției Impozite și Taxe Locale, selectând data şi ora la care este disponibilă pentru a fi iniţiată procedura de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video.

(7) După completarea cererii şi lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, organul fiscal local înregistrează cererea şi atribuie un număr de înregistrare.

 

Art.10 - Aprobarea cererii de înregistrare depuse prin NP

(1) În cazul aprobării în mediul electronic, organul fiscal local verifică corectitudinea informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) lit. a) şi validează informaţiile. Validarea informaţiilor are ca efect aprobarea cererii.

 (2) În cazul tipului de aprobare la ghişeu, persoana fizică prezintă organului fiscal local numărul de înregistrare atribuit potrivit art. 9 alin. (7), precum şi documentul de identitate indicat în cererea depusă potrivit 9, organul fiscal local procedează la aprobarea cererii ori de câte ori identificarea fizică a fost realizată cu succes.

 (3) În cazul exercitării de către persoana fizică a opţiunii privind aprobarea prin identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video, organul fiscal local iniţiază identificarea prin sistem video, ca urmare a programării/reprogramării la data şi ora alese.

(4) În vederea identificării persoanei la distanţă prin mijloace video, organul fiscal local transmite persoanei fizice o informare, pe adresa de poştă electronică completată în formularul de înregistrare, care cuprinde:

 1. a) instrucţiuni de desfăşurare a identificării persoanei la distanţă prin mijloace video ce se va derula;
 2. b) comunicarea faptului că, în situaţia în care nu poate participa la sesiunea de identificare la distanţă prin mijloace video la data şi ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare, prin accesarea aplicaţiei de programări online pusă la dispoziţie;
 3. c) comunicarea faptului că neprezentarea la ora şi data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în PORTALUL UAT SM;
 4. d) reguli de conduită.

(5) În situaţia în care persoana fizică nu este prezentă la sesiunea de identificare la distanţă prin mijloace video la data şi ora programate/reprogramate, cererea de înregistrare în PORTALUL UAT SM se respinge.

(6) În cazul în care persoana fizică nu furnizează documentul electronic copie a imaginii documentului de identitate valabil şi/sau datele nu sunt corecte, atunci cererea de înregistrare în PORTALUL UAT SM se respinge.

 (7) În timpul sesiunii de identificare la distanţă prin mijloace video funcţionarul public formulează întrebări cu privire la informaţii ce trebuie să conţină elemente cunoscute de organul fiscal local şi persoana fizică prin care se verifică identitatea.

 (8) În situaţia în care persoana fizică nu răspunde corect întrebărilor adresate, cererea de înregistrare în PORTALUL UAT SM se respinge.

 (9) În cazul în care identificarea la distanţă prin mijloace video se întrerupe din motive tehnice independente de voinţa solicitantului şi/sau a organul fiscal local, se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poştă electronică cu privire la faptul că trebuie să se reprogrameze.

 (10) În cazul în care identificarea la distanţă prin mijloace video s-a realizat cu succes, se procedează la aprobarea cererii şi se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poştă electronică.

 (11) Punerea la dispoziţia persoanei fizice a serviciilor de comunicare electronică, drept urmare a aprobării cererii, se realizează în două zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informaţiilor şi se comunică pe adresa de poştă electronică comunicată în cererea de înregistrare prevăzută la art.9.

 (12) organul fiscal local organizează o gestiune şi o evidenţă separate a documentelor legate de procedura verificării la ghişeu a datelor furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea prin NP.

 (13) organul fiscal local arhivează datele furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(14) În situaţia în care, în termen de 10 zile de la completarea şi activarea procedurii de verificare a datelor cererii prevăzute la art. 9, nu este îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (2) şi (3), această cerere se consideră respinsă.

 (15) În situaţia în care cererea prevăzută la art. 9 a fost respinsă, persoana fizică poate relua procedura de înregistrare.

(16) În situaţia în care cererea prevăzută la art. 9 se aprobă şi au fost depuse alte cereri de înregistrare prin NP, se resping celelalte cereri de înregistrare ale persoanei fizice în curs de aprobare.

(17) În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a PORTALUL UAT SM, persoana nu poate finaliza procedura de înregistrare.

 (18) Directia impozite si Taxe Localeva lua măsurile necesare, cu sprijinul furnizorilor de servicii pentru administrarea platformei, pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Normele privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 564/2021, în termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) din acestea.

 

Art. 11 - Modificarea elementelor de identificare electronică şi radierea înregistrării prin NP

(1) Persoana fizică poate cere oricând organului fiscal local modificarea datelor de identificare disponibile sau renunţarea la identificarea electronică prin utilizarea NP, prin intermediul aplicaţiei dedicate.

(2) Pentru renunţarea la utilizarea PORTALUL UAT SM se aplică prevederile art. 15

 

Art. 12 - Documentele şi informaţiile comunicate prin intermediul PORTALUL UAT SM

 (1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin PORTALUL UAT SM sunt:

 1. a) declaraţii fiscale, declaraţii de înregistrare fiscală şi alte declaraţii întocmite, potrivit legii;
 2. b) cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală,
 3. c) acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal local în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;
 4. d) informaţii cu privire la evidenţa fiscală a creanţelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;

(2) Documentele specifice şi informaţiile ce pot fi comunicate prin PORTALUL UAT SM, precum şi termenul de păstrare a acestora respecta prevederile aplicabile la nicvelul institutiei privind arhivarea documentelor cu regim fiscal.

(3) Toate documentele puse la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, prin intermediul PORTALUL UAT SM, sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, ataşat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, sau al Regulamentului (UE) nr. 910/2014.

(4) În cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică selectează tipul de cerere şi completează toate informaţiile obligatorii solicitate de aplicaţia informatică.

(5) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (6) se generează cererea şi se pune la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin intermediul PORTALUL UAT SM.

(6) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul PORTALUL UAT SM poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, sau conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014.

(7) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica şi descărca conţinutul documentelor proprii prezentate de persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică, comunicate acesteia prin PORTALUL UAT SM, accesând aplicaţia informatică pusă la dispoziţia publicului în acest scop pe siteul UAT Satu Mare în secţiunea Servicii online. Lista documentelor ce pot fi verificate şi descărcate este disponibilă în aplicaţia dedicată.

(10) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica detaliile tehnice ale certificatelor calificate pe pagina de internet a Autorităţii pentru Digitalizarea României, unde este publicată atât lista furnizorilor de servicii de certificate acreditaţi în baza Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, cât şi lista prestatorilor de servicii de încadrare cu statut calificat din statele membre UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de organism de supraveghere, instituie şi menţine lista de încadrare "Trusted list" la Comisia Europeană pentru prestatorii de servicii de încredere stabiliţi pe teritoriul României.

 

Art. 13 - Condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale de către persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

(1) Depunerea declaraţiilor fiscale constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicaţia informatică existentă. Odată cu completarea datelor se transmite si fişierele solicitate  care conţin imaginile documentelor justificative ale datelor completate.

(2) Pe baza datelor completate şi a fişierului, prevăzute la alin. (1), se generează automat declaraţia fiscală conform modelului aprobat în acest sens.

(3) Orice modificare ulterioară înregistrării fiscale se realizează prin depunerea unei noi declaratii. Prevederile alin. (1) şi (2) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător.

(4) Informaţiile referitoare la înregistrarea fiscală se comunică persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică prin PORTALUL UAT SM.

(5) Certificatul de înregistrare fiscală emis se păstrează de către organul fiscal emitent până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.

 

Art. 14 - Condiţii de comunicare a documentelor prin PORTALUL UAT SM

 (1) În cazul comunicării de catre contribuabil prin PORTALUL UAT SM a documentelor prevăzute in prezenta, data înregistrării acestora este data înregistrării pe platforma informatică dedicată, astfel cum a fost comunicat persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.

(2) În cazul comunicării de catre UAT Satu Mare prin PORTALUL UAT SM a documentelor prevăzute, acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică a documentului în PORTALUL UAT SM. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică a documentului. Numărul de intrare/ieşire electronic şi data punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.

(3) Documentele comunicate anterior  se consideră comunicate potrivit alin. (2) şi în cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică renunţă la serviciul PORTALUL UAT SM, dacă renunţarea se efectuează anterior împlinirii termenului de 15 zile.

(4) Documentele emise de organul fiscal local se semnează cu certificatul calificat sau cu sigiliul electronic calificat al UAT Satu Mare.

(5) Documentele emise de persoanele care se identifică cu certificat calificat, potrivit art. 6, se semnează cu acelaşi certificat calificat sau sigiliu electronic calificat.

 

Cap. V Renunţarea, oprirea accesului şi modificarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a PORTALUL UAT SM

Art. 15 - Renunţarea la PORTALUL UAT SM

(1) Persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică poate cere renunţarea la utilizarea PORTALUL UAT SM.

(2) În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator PORTALUL UAT SM, renunţarea la PORTALUL UAT SM se efectuează de către acestea prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în PORTALUL UAT SM.

(3) În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator PORTALUL UAT SM numai prin împuternicit, renunţarea la PORTALUL UAT SM se efectuează, după caz, de către:

 1. a) împuternicit prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în PORTALUL UAT SM;
 2. b) persoana fizică prin completarea unei cereri pe care o prezintă organului fiscal local de la domiciliul fiscal.

(4) În cazul persoanelor juridice şi al altor entităţi fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator PORTALUL UAT SM prin reprezentant legal, renunţarea la PORTALUL UAT SM se efectuează de către reprezentantul legal prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în PORTALUL UAT SM.

(5) În cazul persoanelor juridice şi al altor entităţi fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator PORTALUL UAT SM numai prin împuternicit sau reprezentant desemnat, renunţarea la PORTALUL UAT SM se efectuează de către împuternicit sau reprezentantul desemnat, după caz, prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia specifică oferită de PORTALUL UAT SM, potrivit mandatului de împuternicire sau reprezentare.

(6) Ca urmare a renunţării la PORTALUL UAT SM, organul fiscal local transmite persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, precum şi împuterniciţilor/ reprezentanţilor acesteia, după caz, pe adresa de poştă electronică, comunicată potrivit cap. III, un mesaj prin care se confirmă dezactivarea accesului la serviciu.

 

Art. 16 - Oprirea accesului la PORTALUL UAT SM de către organul fiscal local din oficiu

(1) Accesul la PORTALUL UAT SM se opreşte, din oficiu, de către organul fiscal local, în următoarele situaţii:

 1. a) decesul persoanei fizice;
 2. b) radierea persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică;
 3. c) radierea persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere.

(2) Dispoziţiile art. 15 se aplică în mod corespunzător.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), după închiderea PORTALUL UAT SM, documentele din PORTALUL UAT SM se pun la dispoziţia moştenitorului care a acceptat succesiunea debitorului sau persoanei care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz.

 

Art. 17 - Modificarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a PORTALULUI UAT SM

(1) Ori de câte ori termenii şi condiţiile de utilizare a PORTALUL UAT SM se modifică, persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică este notificată prin PORTALUL UAT SM.

(2) În situaţia în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică acceptă noii termeni şi noile condiţii de utilizare a PORTALUL UAT SM, accesul se continuă în condiţiile prezentei proceduri.

(3) În situaţia în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică nu este de acord cu noii termeni şi noile condiţii de utilizare a PORTALUL UAT SM, aceasta reprezintă renunţare la PORTALUL UAT SM şi sunt aplicabile prevederile art. 15.